متاسفانه بدلیل سهل انگاری مسولین در تامین آب آشامیدنی روستای چهل تخم ار توابع نرماشیر . این روستای تاریخی نیز با بحران مهاجرت روستا نشینان به شهر و خالی شدن از سکنه مواجه است .

کاش مسولین محترم به این روستای تاریخی توجه بیشتری نمایند.

منبع : چهل تخمی ها |بحران آب آشامیدنی در روستای چهل تخم
برچسب ها : روستای ,روستای تاریخی